Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van stickerderop.nl

Artikel 1 Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

www.stickerderop.nl: de webpagina ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69074712.

Koper: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die aan Stickerderop opdracht heeft/hebben verstrekt tot maken van stickers/bedrukkingen.

Bescheiden: alle door koper aan Stickerderop.nl ter beschikking gestelde zaken, waaronder gegevens, gegevensdragers en foto’s, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Stickerderop.nl vervaardigde gegevensdragers, materiaal en foto’s;

Overeenkomst: elke afspraak tussen koper en Stickerderop.nl tot het verrichten van werkzaamheden door Stickerderop.nl ten behoeve van koper, conform hetgeen is overeengekomen.

Herroepingsrecht: opgaaf van reden om de overeenkomst te ontbinden, bedenktijd, aantal weken bedenktijd, gebruik van een modelformulier voor herroeping, wanneer niet kenbaar is gemaakt dat herroepen wordt is de aankoop een feit, kosten verbonden aan herroeping, uitsluiting van het herroepingsrecht. Herroepingsrecht moet afgestemd zijn op het type product.

Klachtenregeling: er bestaat een klachtenregeling bij Stickerderop.nl en de klacht wordt conform deze regeling afgehandeld. Klachten worden binnen afzienbare tijd behandeld. De klant wendt zich eerst tot de ondernemer. Indien klacht gegrond wordt bevonden wordt het product kosteloos vervangen of gerepareerd.

Dag: een kalenderdag wordt hier bedoeld.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Stickerderop.nl en de koper gesloten overeenkomsten.

2.2 Stickerderop.nl sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (leverings)voorwaarden
van de koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Stickerderop.nl zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.

2.4 De koper aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.
Artikel 3 Overeenkomsten/aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen worden gedaan in euro’s, emballage en verzendkosten en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

3.2 De door Stickerderop.nl gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3 Een overeenkomst met Stickerderop.nl komt tot stand wanneer koper via de website en het digitale bestelformulier van Stickerderop.nl één of meerdere producten heeft besteld en van Stickerderop.nl langs elektronische weg of anderszins de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten.
3.5 Stickerderop.nl behoud zich te allen tijde het recht voor een opdracht tot het leveren van een product te weigeren op grond van de inhoud van het bronmateriaal of de kwaliteit van het bronmateriaal dat door de Koper wordt aangeleverd.
Artikel 4 Overmacht
4.1 Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal Stickerderop.nl dit de koper zo snel als mogelijk met schriftelijke bevestiging (email) berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4.2 Stickerderop.nl kan in geval van overmacht, na overleg met de koper, de overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan.

4.3 In geval de opschorting van levering meer dan 30 werkdagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd per aangetekend schrijven aan Stickerderop.nl mede te delen de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van Stickerderop.nl jegens de koper bestaat.

4.4 Tekortkomingen van Stickerderop.nl in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

4.5 Als overmacht en/of crediteurverzuim worden beschouwd de hieronder genoemde en soortgelijke omstandigheden.
1) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van materiaal (digitale foto, afbeelding) van koper.
2) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveranciers.
3) Gedeeltelijke of gehele stagnatie of storing in het productieapparaat, of werkstakingen of uitsluitingen, in het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen en producten worden betrokken.
4) Rellen of andere ongeregeldheden die een tijdige levering op grond van de overeenkomst hinderen.

4.6 De bovengenoemde en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Stickerderop.nl toe te rekenen en geven de koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
Artikel 5 Levering, leveringstermijn en risico-overgang
5.1 De koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Stickerderop.nl te leveren producten. De koper zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren producten weigert in ontvangst te nemen.

5.2 De tarieven van Stickerderop.nl zijn gebaseerd op levering uitsluitend in Nederland.

5.3 Koper dient het afleveradres, hetgeen geen postbusnummer mag zijn, duidelijk en juist door te geven aan Stickerderop.nl. Schade die Stickerderop.nl lijdt ten gevolge van het doorgeven van een fout adres door koper aan Stickerderop.nl komt volledig voor rekening en risico van koper.

5.4 Een door Stickerderop.nl opgegeven termijn van levering zal zoveel mogelijk in acht worden genomen maar is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering zal Stickerderop.nl in overleg treden met koper over de gewijzigde leveringstermijn.

5.5 De binding van Stickerderop.nl aan een vooraf expliciet overeengekomen fatale termijn vervalt indien de koper daarna wijzigingen in de opdracht aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging Stickerderop.nl in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door Stickerderop.nl aangegeven leveringstermijn.
5.6 Het risico van verlies of beschadiging van de door Stickerderop.nl te leveren producten gaat op koper over op het moment dat deze producten feitelijk aan koper worden geleverd en in de macht van koper of een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.

5.7 Stickerderop.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper zou kunnen leiden als gevolg van het niet (op overeengekomen afleverdatum) leveren.
Artikel 6 Aanlevering te verwerken foto/digitale informatie, gebruikersvriendelijkheid, website, bestelproces, verwerkingsprogramma.
6.1 Koper verklaart zich bekend met het productieproces ter vervaardiging van het product.

6.2 Koper kan geen aansprakelijkheid doen gelden die voortkomt uit het gebruik en/of de toepassing van de aangeleverde informatie door Stickerderop.nl

6.3 Het uitvoeren van de opdracht door Stickerderop.nl kan met zich meebrengen dat er werken in de zin van de Auteurswet 1912 of andere rechten van intellectuele eigendommen worden verveelvoudigd dan wel openbaar worden gebruikt. Openbaarmaking, verveelvoudiging en of gebruik van
dergelijke werken (bijvoorbeeld foto’s, schilderijen, tekeningen, beeldmerken) mogen slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende. Koper staat er voor in dat hij of zij bevoegd is om Stickerderop.nl opdracht te geven een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging te laten vervaardigen en vrijwaart Stickerderop.nl terzake volledig.

6.4 Stickerderop.nl verklaart naar beste kunnen het materiaal te gebruiken voor haar productie, zonder enige garantieverplichting. Koper aanvaardt dat door de productiemethode van Stickerderop.nl de eigenschappen van het te verveelvoudigen materiaal kunnen wijzigen, zoals kleur, contrast, helderheid, scherpte en grafische weergave.
Artikel 7 Emballage
7.1 Noodzakelijke emballage is bij de prijs inbegrepen en wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Stickerderop.nl.

7.2 Schade aan verpakking wordt niet gezien als productschade en Stickerderop.nl is niet aansprakelijk voor schade aan verpakking door transport.
Artikel 8 Betalingen, prijs product.
8.1 Bij verzending dient betaling te geschieden per IDEAL of andere betaalmogelijkheden op de website van stickerderop.nl.

8.2.Bij afhalen kunt u de betaling contant voldoen.

8.3 Stickerderop.nl is gerechtigd om, indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de leveringen op te schorten, zelfs indien een fatale leveringstermijn is overeengekomen. Stickerderop.nl komt in dat geval door deze te late levering niet in verzuim.

8.4 De opdracht wordt in productie genomen nadat er een bestelling is geplaatst.

8.5 Voor klanten die bestellingen willen afhalen met een orderbedrag vanaf 100 euro vragen wij een vooruitbetaling van 50 procent welke u dient te voldoen middels IDEAL. De link voor deze aanbetaling ontvangt u van ons per email.

8.6 Rechten en plichten zijn:
de prijs is inclusief de eventuele kosten van verzending; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; op de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen. Optioneel: beschikbare maten, kleuren en soort materialen.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Iedere levering van goederen door Stickerderop.nl aan de koper geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de koper al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van deze overeenkomst is gehouden, daarbij inbegrepen vorderingen van Stickerderop.nl wegens tekortschieten van de koper in de nakoming van onderhavige overeenkomst. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op leveringen van goederen krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom door Stickerderop.nl is voorbehouden.

9.2 Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in lid 1 van onderhavig artikel, is Stickerderop.nl gerechtigd de goederen voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De koper verleent Stickerderop.nl hierbij onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de koper in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden. Alle met de terugname verband houdende kosten komen voor rekening van de koper.

9.3 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen door de koper in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van vorderingen van derden.
Artikel 10 Klachten, kwaliteit van het product, veel gestelde vragen.
10.1 De koper is gehouden binnen 2 dagen na levering te onderzoeken of Stickerderop.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Stickerderop.nl er terstond schriftelijk (per email) van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt.

10.2 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

10.3 Een reclamatie wordt door Stickerderop.nl slechts in behandeling genomen indien de koper het aankoopbewijs (orderbevestiging) en de gebrekkige zaak aan Stickerderop.nl heeft gemeld. Stickerderop.nl kan koper vragen om foto’s toe te sturen van de gebrekkige zaak.

10.4 De prestatie van Stickerderop.nl geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of
verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de koper het bepaalde in lid 1 in acht heeft genomen.

Artikel 11 Garantie en conformiteit
11.1 Stickerderop.nl staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren.

11.2 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op vervanging van de zaak.

11.3 Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.

11.4 Het aankoopbewijs (orderbevestiging) geldt als garantiebewijs.

11.5 Stickerderop.nl heeft, indien vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de koper volledig te crediteren.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Stickerderop.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke is ontstaan omdat Stickerderop.nl is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste informatie en/of onjuiste gegevens, tenzij de onjuistheid en of onvolledigheid voor Stickerderop.nl bekend was of behoorde te zijn.

12.2 Stickerderop.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd worden gebruikt.

12.3 Stickerderop.nl is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat koper de producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken, of aan derden heeft doen leveren.
Artikel 13 Transport en levering

13.1 Vervoer van af te leveren goederen geschiedt voor rekening en risico van Stickerderop.nl, tenzij anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken van Stickerderop.nl door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden.

13.2 Indien het product/de goederen beschadigd raakt/raken tijdens het transport vanaf Stickerderop.nl naar koper is de aansprakelijkheid van Stickerderop.nl beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/of diens verzekeraar wordt vergoed.

13.3 De levertermijn is indicatief. Overschrijding is mogelijk en aan levertijd kunnen geen rechten ontleend worden.

13.4 De klant heeft recht op vervangend product bij geen levering.

13.5 Het risico van beschadiging en vermissing van producten ligt tot bezorging aan de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Toepasselijk recht bij geschillen, herroepingsrecht.
14.1 Op alle overeenkomsten, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen ter zake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Stickerderop.nl worden bij uitsluiting voorgelegd aan een bevoegde rechter.
Artikel 15 auteursrecht

De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van het overgedragen bestand. Stickerderop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van het bestand. Stickerderop gaat ervan uit dat het auteursrecht van het bestand berust bij de klant. Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van beschermde data is uitsluitend de opdrachtgever aansprakelijk. Daarnaast dient de opdrachtgever zich bij de bestelling en eventuele verspreiding van het gedrukte materiaal strikt te houden aan de wettelijke bepalingen van het desbetreffende land.Artikel 16 Wijziging van de voorwaarden, uitleg
16.1 Stickerderop.nl is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Stickerderop.nl zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper kenbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. Op lopende overeenkomsten blijven die algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de overeenkomst golden.
16.2 Uitleg van de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden gebeurt op basis van de Nederlandse tekst daarvan.
Artikel 17 Copyright Stickerderop.nl
17.1 Op alle teksten en illustraties van Stickerderop.nl berust auteursrecht en mag niet zonder expliciete schriftelijke akkoordverklaring van Stickerderop.nl gedeeld worden met derden.
 
17.2 Overname van (gedeeltes van) de internetpagina/website van Stickerderop.nl, afbeeldingen en/of gebruik van de productnaam is verboden.

17.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur/rechthebbende gedeelten en/of de volledige inhoud van de internetpagina/website van Stickerderop.nl via cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.

17.4 Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links van de website van Stickerderop.nl toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle handelsmerken en logo’s.


(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2020 Sticker Der Op | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel